English
职位空缺
职位编号酒店部门职位截止日期
  PCAN0000818
广州南丰朗豪酒店 业务拓展部 销售协调员 16 Jul 2018
  PCAN0000518
广州南丰朗豪酒店 客房部 楼层主管 16 Jul 2018
  PCAN0000418
广州南丰朗豪酒店 前堂部 值班经理 16 Jul 2018
  PCAN0000318
广州南丰朗豪酒店 前堂部 宾客服务员 16 Jul 2018
  PCAN0000218
广州南丰朗豪酒店 客房部 客房服务员 16 Jul 2018
  PCAN0000118
广州南丰朗豪酒店 餐饮部 餐饮服务员 16 Jul 2018