English
职位空缺
职位编号酒店部门职位截止日期
  PCAN0001619
广州南丰朗豪酒店 客房部 公共区域主管 31 Mar 2020
  PCAN0001319
广州南丰朗豪酒店 客房部 Floor Supervisor 楼层主管 31 Dec 2019
  PCAN0001019
广州南丰朗豪酒店 客房部 客房部文员 31 Dec 2019
  PCAN0000919
广州南丰朗豪酒店 客房部 客房服务员 31 Dec 2020