English
职位空缺
职位编号酒店部门职位截止日期
  PCAN0000419
广州南丰朗豪酒店 餐饮部 Al Fresco Manager 30 Sep 2019
  PCAN0000319
广州南丰朗豪酒店 餐饮部 中厨头镬 30 Sep 2019
  PCAN0000119
广州南丰朗豪酒店 餐饮部 Sous Chef 西厨厨师长 30 Sep 2019