English
职位空缺
职位编号酒店部门职位截止日期
  LSZX0001918
深圳朗廷酒店 客房部 助理管家 31 Mar 2018
  LSZX0001618
深圳朗廷酒店 营业及市场推广部 宴会销售经理 31 Mar 2018
  LSZX0001418
深圳朗廷酒店 营业及市场推广部 销售协调员 31 Mar 2018
  LSZX0001318
深圳朗廷酒店 营业及市场推广部 预订部文员 31 Mar 2018
  LSZX0001218
深圳朗廷酒店 客房部 楼层服务员 31 Dec 2018
  LSZX0001118
深圳朗廷酒店 客房部 楼层主管 31 Dec 2018
  LSZX0001018
深圳朗廷酒店 营业及市场推广部 销售经理 31 Dec 2018
  LSZX0000918
深圳朗廷酒店 餐饮部 中餐厅主管 31 Mar 2018
  LSZX0000818
深圳朗廷酒店 前堂部 前台接待 31 Dec 2018
  LSZX0000718
深圳朗廷酒店 餐饮部 中餐厅服务员 31 Dec 2018