English
自荐
区域: 酒店: 部门:
关键词搜索:
区域职位酒店部门聘用形式发布日期
大中華
  工程部总监
上海新天地朗廷酒店 工程部 全职 17 Mar 2020
大中華
  公共区域主管
广州南丰朗豪酒店 客房部 全职 18 Oct 2019
大中華
  客房服务员
广州南丰朗豪酒店 客房部 全职 19 Sep 2019
大中華
  客房部文员
广州南丰朗豪酒店 客房部 全职 19 Sep 2019
大中華
  楼层主管
广州南丰朗豪酒店 客房部 全职 19 Sep 2019
大中華
  高级客房服务员
广州南丰朗豪酒店 客房部 全职 07 Jan 2020