English
职位空缺
职位编号酒店部门职位截止日期
  PCAN0000120
广州南丰朗豪酒店 客房部 高级客房服务员 31 Mar 2020
  LXTD0002019
上海新天地朗廷酒店 工程部 Director of Engineering 29 Feb 2020
  LXTD0001819
上海新天地朗廷酒店 前堂部 Director of Rooms 29 Feb 2020
  PCAN0001619
广州南丰朗豪酒店 客房部 公共区域主管 31 Mar 2020
  PCAN0001319
广州南丰朗豪酒店 客房部 楼层主管 31 Mar 2020
  PCAN0001019
广州南丰朗豪酒店 客房部 客房部文员 31 Mar 2020
  PCAN0000919
广州南丰朗豪酒店 客房部 客房服务员 31 Mar 2020